Mosoly a bajusz alatt

Két­ség­te­len, egy­re-más­ra vi­rág­zik a ma­gyar nép­ze­ne egé­szen ér­de­kes uta­kon ke­resz­tül­ve­ze­tő meg­újí­tá­sa — ne­vez­zük azt kul­tú­ra­men­tés­nek, szó­ra­koz­ta­tás­nak vagy vi­lág­ze­né­nek.
Utób­bi ki­fe­je­zés el­len amúgy Ferenczi György és Bog­nár Szil­via egy­aránt til­ta­ko­zik, s va­ló­szí­nű­leg iga­zuk van: ze­nei-al­ko­tói út­juk kon­zek­ven­sebb és több ered­ményt kí­ná­ló, mint a pro­du­ce­ri nyo­más­ra szü­le­tett nyá­ri multikulti-sláger. Bog­nár Szil­via ala­pos nép­ze­nei ta­pasz­ta­la­tok után az Anima Sound System, a Makám és a Sator Quartet vi­lá­gát is ki­pró­bál­ta, alig egy­éves új for­má­ci­ó­já­val, az etNoéval pe­dig át­tet­sző, jazz­re em­lé­kez­te­tő ze­nei fo­nat­ba il­lesz­ti a nép­ze­nei kin­cset. Ferenczi pá­lya­fu­tá­sát pe­dig jól is­mer­jük: az ame­ri­kai mu­zsi­ká­ért lel­ke­se­dő herflivirtuózból egyé­ni han­gú mű­vész lett, aki ze­ne­ka­rá­val, a Racka­jam­mel Pe­tő­fit ze­né­sít meg, és ma­gyar né­pi tánc­mu­zsi­kát ke­resz­tez Jimi Hend­rixszel, bi­zo­nyít­va, hogy a hi­te­les ame­ri­kai gyö­ke­rű mu­zsi­ka igen­is ös­­sze­ér­het Kö­zép-Eu­ró­pa dal­la­ma­i­val. Bog­nár Szil­via éte­ri­en tisz­ta hang­ja és a Rackajam ős­ere­je ta­lál­ko­zik most egy kon­cert ere­jé­ig (szom­bat, 22.50, Du­na Tv), hogy egyik ol­dal­ról a né­pi­es be­at, a má­sik­ról pe­dig a rhythm n’ blu­es fe­lől kö­ze­lít­se­nek kö­zös örök­sé­günk­höz, me­lyet nem mú­ze­um­ban akar­nak mu­to­gat­ni, ha­nem kor­sze­rű­en, fris­sen sze­ret­né­nek tá­lal­ni — hogy ben­ne a mai fi­a­ta­lok is sa­ját ze­né­jük­re is­mer­je­nek.
„Ne nép­ne­ve­lők le­gye­nek a ze­né­szek, in­kább mu­tas­sunk olyat, amit meg­sze­ret­nek a fi­a­ta­lok” — nyi­lat­koz­za a kö­zös kon­cert kap­csán Ferenczi György. Ki­je­len­té­se ta­lán meg­le­pő, ám mély igaz­sá­got hor­doz. Bár­mek­ko­ra kincs is a ze­ne, csak ak­kor él, ha játs­­szák: ha fü­tyü­lik, ha lá­bak mo­zog­nak üte­mé­re, ha ün­ne­pek fé­nye­sül­nek meg dal­la­má­ra. Ha ha­za­ta­lá­lunk ál­ta­la. S ha ezt lát­ják, az öre­gek is el­is­me­rő­en so­mo­lyog­nak a baj­szuk alatt.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .