Megfeszített pillanat

Iro­ni­kus, egy­ben fel­eme­lő, hogy ép­pen a sport lett az el­nyo­más el­len ki­bon­ta­ko­zó sza­bad­ság­harc egyik jel­ké­pes to­vább­vi­vő­je, hi­szen a Rá­ko­si-dik­ta­tú­ra kez­det­ben egy­sze­rű pro­pa­gan­da­esz­köz­ként hasz­nál­ta. Pus­kás Fe­ren­cék arany­csa­pa­ta, a ma­gyar at­lé­ták és a ví­zi­pó­ló-vá­lo­ga­tott ak­ko­ri­ban egy­aránt ki­vé­te­le­zett hely­zet­ben volt: sor­ra nyer­ték a ver­se­nye­ket, utá­noz­ha­tat­lan stí­lu­suk­ról ódá­kat zen­gett a vi­lág sport­sze­re­tő kö­zön­sé­ge, még­is, fog­lyok­ként él­tek egy mé­zes­ma­dza­gon és kor­bá­cson ala­pu­ló, torz rend­szer­ben. 1956 hű tör­té­ne­té­hez te­hát min­den­kép­pen hoz­zá­tar­to­zik leg­ki­vá­lóbb ma­gyar spor­to­ló­ink sor­sá­nak ala­ku­lá­sa. No­ha a tör­té­ne­lem nem szo­kott ef­fé­le esé­lye­ket osz­to­gat­ni, a sza­bad­ság­har­cot kö­ve­tő mel­bourne­-i olim­pia ma­gyar ví­zi­lab­da-vá­lo­ga­tott­já­nak meg­ada­tott a vis­­sza­vá­gás le­he­tő­sé­ge. Két iz­gal­mas do­ku­men­tum­film ré­vén vé­gig­kö­vet­het­jük ki­vá­ló spor­to­ló­ink út­ját a szov­je­tek el­le­ni vé­res elő­dön­tő­ig, majd a ka­tar­ti­kus győ­ze­le­mig.
Az ün­nep ese­mé­nye­i­nek, pro­to­kol­lá­ris szer­tar­tá­sa­i­nak és — ta­lán ma már le­von­ha­tó — tör­té­nel­mi ta­nul­sá­ga­i­nak köz­ve­tí­té­sét job­bá­ra a köz­szol­gá­la­ti csa­tor­nák vál­lal­ják fel év­ről év­re. Nincs ez más­ként idén sem, egy­aránt lát­ha­tunk ál­la­mi zász­ló­fel­vo­nást (Du­na Tv, 9.00), for­ra­dal­mi kró­ni­kát (M1, 12.05) és tör­té­né­szi-köz­éle­ti stú­dió­be­szél­ge­tést (Du­na Tv, 20.05). Nem ma­rad el a szo­ká­sos já­ték­film (Bu­da­ke­szi srá­cok, Du­na Tv, 10.10) és a ze­nés szín­pa­di pro­duk­ció (56 csepp vér, M1, 14.25) sem. Tör­té­ne­lem és sport kü­lön­le­ges együtt­lé­leg­zé­sé­nek két ta­nú­ját, A sza­bad­ság vi­ha­ra (M1, 20.15) és a Mel­bourne ’56 (Du­na Tv, 9.35) cí­mű do­ku­men­tum­fil­me­ket azon­ban fel­tét­le­nül ér­de­mes meg­te­kin­te­nünk — hogy meg­ta­pasz­tal­has­suk a meg­fe­szí­tett pil­la­nat idő­tá­gí­tó él­mé­nyét.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .