Legyünk válogatósak!

Bár­mer­re né­zünk, az­zal szem­be­sü­lünk, hogy a vi­lág­nak csak ki­csiny (s nap­ja­ink­ra egy­re ki­sebb­nek tű­nő) sze­le­tét tud­juk meg­is­mer­ni, be­fo­gad­ni és ta­lán meg­emész­te­ni. Ez azt is je­len­ti: nem mind­egy, mi­re szán­juk időnk, fi­gyel­münk, ener­gi­ánk ko­ránt­sem vég­te­len kész­le­tét, hi­szen ami­vel fog­lal­ko­zunk, az hat ránk, be­fo­lyá­sol­ja gon­dol­ko­dá­sun­kat, nap­ja­in­kat. S jó, ha azt sem fe­led­jük: akar­juk vagy sem, min­den­képp vá­lo­ga­tunk, ha nem tu­da­to­san, ak­kor a rek­lá­mok, hir­de­té­sek vagy épp a vé­let­len hul­lá­ma­in sod­ród­va. Egy pi­a­con né­ze­lőd­ve vagy a té­vé előtt ül­ve egy­aránt így van ez.
Se­gí­te­ni e vá­lo­ga­tás­ban: ez volt az Új Em­ber mű­sor­aján­ló ro­va­tá­nak cél­ja a ki­lenc­ve­nes évek­ben, és ez a szán­dék ve­zé­relt min­ket a Mér­ték­adó cí­mű rá­dió- és te­le­ví­zió-mű­sor­új­ság élet­re hí­vá­sá­val is. E la­punk most tör­té­ne­té­nek új sza­ka­szá­hoz ér­ke­zett: so­kak ké­ré­sé­nek meg­fe­lel­ve ezen­túl he­ten­te ad­juk az Új Em­ber ol­va­só­i­nak ke­zé­be. Ez­zel még nap­ra­kész­eb­bé vá­lik, s emel­lett igye­ke­ze­tünk sze­rint még több cik­ket, ér­de­kes­sé­get, fi­gye­lem­fel­kel­tő aján­lót tar­tal­maz majd.
Ren­ge­teg ér­té­kes időt el le­het töl­te­ni az­zal, hogy fel­pa­na­szol­juk, mi­lyen sok ér­ték­te­len do­log öm­lik ránk a mé­di­á­ból, ha kér­jük, ha nem. Mi elsősorban nem er­re vál­lal­ko­zunk, in­kább to­vább­ra is azt ke­res­sük, mi az, ami egy Is­ten te­rem­tett vi­lá­gá­ra nyi­tott, azt mind mé­lyeb­ben meg­is­mer­ni aka­ró ke­resz­tény em­bert ér­de­kel­het a té­vé­csa­tor­nák és a rá­dió­adók prog­ram­já­nak igé­nye­sebb ré­szé­ből. Ilyen mű­so­ro­kat aján­lunk to­vább­ra is, ezek­ről és al­ko­tó­ik­ról sze­ret­nénk mi­nél több ol­vas­ni­va­lót kö­zöl­ni. Ked­ves Ol­va­só­ink! Tart­sa­nak ve­lünk, és ke­res­sük együtt hét­ről hét­re az ér­té­kes szel­le­mi táp­lá­lé­kot a mé­dia kí­ná­la­tá­ban!

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .