Az elvágyódás

So­ha és se­hol nem élünk le­lán­col­va, sok­szor mint­ha még­is le­he­tet­len len­ne meg­moz­dul­ni: kö­te­les­sé­ge­ink, ru­tin­ja­ink, rest­sé­günk mi­att kön­­nyen te­he­tet­len­nek érez­het­jük ma­gun­kat. Ám ez csa­ló­ka lát­szat: majd­nem min­den raj­tunk, a mi vá­lasz­tá­sa­in­kon mú­lik! Szá­mom­ra er­ről is szól az m2 hét­főn, 19.05-kor kez­dő­dő, 2002-ben ké­szült so­ro­za­ta, a Therese nő­vér.com.
Mis­kol­ci di­ák­ként min­dig na­gyon vár­tam, mi­lyen he­lye­zést ér el a lel­kész­sé­gen dol­go­zó fe­ren­ces nő­vér az egye­te­mi na­pok ping­pong­baj­nok­sá­gán. Mi­vel ko­ráb­ban or­szá­gos baj­nok volt, ál­ta­lá­ban nem­igen akadt le­győ­ző­je. A fran­cia so­ro­zat szer­ze­tes ­nő­vé­re is ef­fé­le va­gány, kor­sze­rű je­len­ség: ré­gen nyo­mo­zó volt, és most – har­minc­két rész ere­jé­ig – kény­te­len új­ra a szol­gá­lat e for­má­ját is gya­ko­rol­ni.
Ha­son­ló­an ön­fel­ál­do­zó az m2-n pén­te­ken lát­ha­tó, 2003-as pa­rá­dés víg­já­ték, a Csak Ön után! hő­se (Daniel Auteuil), aki a legevangéliumibb cset­lés-bot­lás­sal pró­bál­ja élet­ből el­vá­gyó­dó ba­rát­ját is­tá­pol­ni. A Tv2 szom­bat es­ti film­jé­ben pe­dig (Rob-B-Hood, 19.35) Jackie Chan vá­gyó­dik el, de na­gyon: pót­pa­pa lesz ugyan­is be­lő­le, és ko­moly ér­de­ke fűző­dik hoz­zá, hogy jó apa vál­jék be­lő­le. Ha si­ke­rül, le­ráz­hat­ja ma­gá­ról hi­te­le­ző­it, a rá fe­ne­ke­dő ne­héz­fi­ú­kat és a rend­őrö­ket. No­ha ed­dig ha­szon­ta­lan éle­tű volt, egy gyer­mek ta­lán em­bert fa­rag­hat be­lő­le. De csak ha si­ke­rül őszin­tén vágy­nia ar­ra, ami­től leg­szí­ve­seb­ben azon­nal meg­sza­ba­dul­na: a pe­len­ká­zás és az es­ti­me­se-mon­dás gyö­nyö­rűsé­ge­i­re…
És vé­gül vá­gyód­ja­nak el ve­lem együtt a je­len tal­mi mé­dia­vi­lá­gá­ból a Hogy volt!?… cí­mű, va­sár­nap dél­utá­ni, ma­ra­to­ni műsor­ral (m1, 13.05), amely üdí­tő bá­tor­ság­gal üzen ha­dat a klip­sze­rűség ért­he­tet­len di­vat­já­nak, és oko­san él az MTV ar­chí­vu­má­nak kin­cse­i­vel. Ez­út­tal Katkics Ilo­na ren­de­zői pá­lya­fu­tá­sát is­mer­het­jük meg, aki­nek ne­vé­hez fő­ként em­lé­ke­ze­tes if­jú­sá­gi fil­mek (Kincs­ke­re­ső kis­köd­mön, Tün­dér La­la, Csu­tak a mik­ro­fon előtt, A kis­fiú és az orosz­lá­nok, Ba­rá­tom, Bon­ca) fűződ­nek.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .