Kőtábla a Hősök terén

„Ha Szent Ist­ván ki­rály ide­jé­ben a ma­gyar­ság be­lé­pett a ke­resz­tény Eu­ró­pa nagy csa­lád­já­ba, ak­kor 1991-ben az or­szág vissza­tért az eu­ró­pai né­pek ele­ven kö­zös­sé­gé­be” – fo­gal­ma­zott Er­dő Pé­ter az ün­ne­pi ese­mé­nyen. Hoz­zá­tet­te: a sok ne­héz­ség, ku­darc, gaz­da­sá­gi, tár­sa­dal­mi bi­zony­ta­lan­ság, a szü­le­té­sek to­váb­bi csök­ke­né­se, a kép­zett em­be­rek és a fi­a­ta­lok je­len­tős el­ván­dor­lá­sa az új idők gond­ja­it fe­je­zik ki. „De aho­gyan nem hagy­ta el né­pün­ket az is­te­ni gond­vi­se­lés más ne­héz idők­ben, úgy bíz­ha­tunk ab­ban, hogy nem ma­ra­dunk ma­gunk­ra nap­ja­ink­ban sem, ha­nem Is­ten­ben bíz­va és az ő ke­gyel­mé­vel né­zünk szem­be az új idők em­bert pró­bá­ló ki­hí­vá­sa­i­val.”


Bol­dog II. Já­nos Pál pá­pa 1991. au­gusz­tus 20-án a Hő­sök te­rén mon­dott szent­mi­sé­jé­ben kö­szön­töt­te Ma­gyar­or­szág ál­la­mi ve­ze­tő­it és az egy­be­gyűlt ven­dé­ge­ket, s meg­je­gyez­te: „Ist­ván ki­rály ezt az or­szá­got őse­ink­nek és a ma­gya­rok min­den nem­ze­dé­ké­nek épí­tet­te.”

Tar­lós Ist­ván az ava­tá­si ün­nep­sé­gen el­mond­ta: a fő­vá­ros ön­kor­mány­za­ta a Szent Ist­ván Ala­pít­vány kez­de­mé­nye­zé­sé­re ál­lít­tat­ta az em­lék­táb­lát. Bu­da­pest fő­pol­gár­mes­te­re rá­mu­ta­tott, hogy rö­vid két hó­nap­pal a meg­szál­lók tá­vo­zá­sát kö­ve­tő­en II. Já­nos Pál pá­pa a fris­sen ki­ví­vott sza­bad­ság meg­őr­zé­sé­re hí­vott fel a Hő­sök te­rén.

Az ese­mé­nyen részt vett Alberto Bottari de Castello apos­to­li nun­ci­us, Mádl Dalma, Papcsák Fe­renc, a XIV. ke­rü­let pol­gár­mes­te­re, Baán Lász­ló, a Szép­mű­vé­sze­ti Mú­ze­um fő­igaz­ga­tó­ja és Zsig­mond At­ti­la, a Bu­da­pest Ga­lé­ria igaz­ga­tó­ja.

MTI

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .