Kölcsey intelmei

Nem­ze­ti him­nu­szunk köl­tő­je uno­ka­öc­­csé­nek cí­mez­te in­tel­me­it — Parainesis Köl­csey Kál­mán­hoz —, s a ma­gyar kul­tú­ra nap­ján ér­de­mes ezt a szö­ve­get, a ma­gyar pró­za klas­­szi­kus re­me­két ala­po­sab­ban is szem­ügy­re ven­ni. Sze­re­pel ben­ne az az evan­gé­li­u­mi gon­do­lat is, hogy az em­ber a kö­zös­sé­gé, nem ön­ma­gáé, e sze­rint kell te­hát cse­le­ked­nie, a köz ja­vát néz­ve ten­ni a jót. Köl­csey „pa­ran­csai” ki­áll­ták az idő pró­bá­ját: „Imádd az is­ten­sé­get!”; „Sze­resd a ha­zát!”; „Tö­re­ked­jél is­me­re­tek­re!”; „Me­leg sze­re­tet­tel függj a hon nyel­vén!” És még egy: az em­ber nem a je­len pil­la­nat, nem a pil­la­nat­nyi szük­ség rab­ja; „nem vesz­ti el a múl­tat szem elől; s ez­ál­tal mind a je­len­nek több díszt sze­rez­het, mind a jö­vő­re ki­szá­mí­tott ha­tás­sal tud mun­kál­ni”.
A ma­gyar kul­tú­ra nap­ján, ja­nu­ár 22-én, ked­den több te­le­ví­zió- és rá­dió­mű­sor­ban is tet­ten ér­he­tő a múlt ér­té­ke­i­nek to­vább­vi­te­le. A Ha­gyo­má­nyok Há­zá­ban ren­de­zik meg a Föl­szál­lott a pá­va gá­la­mű­so­rát, az élő köz­ve­tí­tés a Du­na Té­vén te­kint­he­tő meg 19 órá­tól. A Bar­tók rá­dió szin­tén élő­ben köz­ve­tí­ti az MR Szim­fo­ni­ku­sok hang­ver­seny­ét a Mű­vé­sze­tek Pa­lo­tá­já­ból. Bar­tók Bé­la, Ko­dály Zol­tán és Liszt Fe­renc egy-egy je­len­tős da­rab­ja mel­lett el­hang­zik Bor­bély Mi­hály Ket­tős­ver­seny tá­ro­ga­tó­ra és cim­ba­lom­ra cí­mű al­ko­tá­sa is (19.35); a ze­ne­szer­ző tá­ro­ga­tón, Luk­ács Mik­lós cim­bal­mon ját­szik. Jó­kai An­na Sze­gény Su­dár An­na cí­mű re­gé­nyét a Rá­dió­szín­ház dol­goz­ta föl, az el­ső részt ked­den es­te hall­hat­juk (Kos­suth rá­dió, 21.30). A Du­na Tv 23.20-kor kez­dő­dő Tálentum cí­mű port­ré­mű­so­ra ezen az es­tén Cseh Ta­más­ról szól, aki het­ven éve e na­pon szü­le­tett, s aki oly so­kat tett a ma­gyar kul­tú­rá­ért.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .