Két (h)arc

Richard Gere Robert Mil­ler sze­re­pé­ben egy gaz­dag üz­let­em­bert ját­szik, aki ép­pen el­ad­ni ké­szül vál­lal­ko­zá­sa­it. Már ek­kor is több irány­ba ha­zu­dik. Sem a ve­vő, sem üz­let­tár­sai — köz­tük a lá­nya — nem tud­nak ar­ról, hogy egy orosz­or­szá­gi bá­nyá­ban re­kedt több száz­mil­lió dol­lár­ja. Ami­kor bal­ese­tet okoz, amely­ben meg­hal a sze­re­tő­je, és emi­att a férfi egy ne­ki há­lá­val tar­to­zó har­le­mi fi­a­tal se­gít­sé­gé­re szo­rul, két­ség­beesett küz­de­lem­be kezd a lát­szat — il­let­ve lát­sza­tok — fenn­tar­tá­sá­ért.
A Denzel Wa­shing­ton ál­tal meg­for­mált Whip egy nap ko­ka­in és né­mi al­ko­hol be­fo­lyá­sa alatt megy dol­goz­ni. Rá­adá­sul mun­ka­he­lyén is fo­gyaszt né­mi vod­kát. Ez min­den eset­ben erő­sen ki­fo­gá­sol­ha­tó el­já­rás, de ak­kor az­tán kü­lö­nö­sen, ha az il­le­tő egy utas­szál­lí­tó pi­ló­tá­ja. A re­pü­lő­gép rossz ál­la­po­tá­nak és az idő­já­rá­si vi­szo­nyok­nak kö­szön­he­tő­en kény­szer­le­szál­lást kell vég­re­haj­ta­nia, amit olyan bra­vú­ro­san old meg, hogy még a teszt­pi­ló­ták sem tud­ják utá­noz­ni. Csak szűk kö­re tud ar­ról, hogy Whipet it­tas és dro­gos ál­la­po­ta mi­att bör­tön fe­nye­ge­ti.
Mind­két fér­fi ala­po­san be­le­ga­ba­lyo­dik a ha­zug­sá­gok ma­ga szőt­te há­ló­já­ba. Robert ala­kos­ko­dik, és be­fo­lyá­sát igyek­szik fel­hasz­nál­ni. Lá­nyá­val a csa­lá­di kö­te­lék­re, üz­let­tár­sa­i­val az ér­dek­re, Jimmyvel szem­ben a há­lá­ra apel­lál, so­ká­ig si­ker­rel. Whip vi­szont me­ne­kü­lő­re fog­ja a dol­got. Nem­csak a kí­ván­csi köz­vé­le­mény, ha­nem se­gí­tő szán­dé­kú tár­sai elől is el­rej­tő­zik.
„Nincs sem­mi el­rejt­ve, ami nyil­vá­nos­ság­ra ne ke­rül­ne, s ti­tok, ami ki ne tu­dód­na” — ol­vas­hat­juk Lu­kács evan­gé­li­u­má­ban. Nincs ez más­képp Whip és Robert ese­té­ben sem. Ám a vég­ki­fej­let egyi­kük er­köl­csi meg­tisz­tu­lá­sát hoz­za, míg a má­sik szá­má­ra csak az je­lent meg­ol­dást, ha be­le­megy egy újabb pisz­kos al­ku­ba.
Az igaz­ság sza­bad­dá tesz. De eh­hez előbb meg kell sza­ba­dul­nunk a ha­zug­sá­gok­tól.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .