Karitász-adománybolt nyílt Budapesten

Emel­lett a KaritászPONT fo­lya­ma­to­san fo­gad ado­má­nyo­kat: új vagy jó ál­la­pot­ban lé­vő hasz­nált tár­gya­kat, ru­ha­ne­mű­ket, já­té­ko­kat, ház­tar­tá­si esz­kö­zö­ket stb. (Nagymé­re­tű bú­to­rok fel­aján­lá­sá­ról a bolt­ban ad­nak tá­jé­koz­ta­tást.) A Ma­gyar Ka­to­li­kus Karitász ki­emelt hang­súlyt he­lyez a meg­vál­to­zott mun­ka­ké­pes­sé­gű­ek fog­lal­koz­ta­tá­sá­ra. Az or­szág­ban több in­téz­mé­nyük is fo­lya­ma­to­san mun­kát biz­to­sít szá­muk­ra. Az ezek­ben az in­téz­mé­nyek­ben ké­szült ap­ró aján­dék­tár­gya­kat, gyógy­­te­á­kat, le­ven­du­lazsá­ko­kat is meg le­het vá­sá­rol­ni az ado­mány­bolt­ban, ahol szociális tanácsadók is várják az érdeklődőket. A Ka­ri­tászPONT kedd­től pén­te­kig 10-től 18 órá­ig, szom­ba­ton pe­dig 8-tól 14 órá­ig van nyit­va.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .