Hit – ima – tapasztalat

A hit évé­ben az ele­ven hit za­rán­dok­la­tá­ra hí­vunk té­ged Márianosztrára, ősi nem­ze­ti pá­los kegy­he­lyünk­re. Újít­suk meg hi­tün­ket! Fe­dez­zük fel, hogy egy­há­zunk nem csu­pán a múlt­ból vis­­sza­ma­radt mész­váz, ha­nem ma is éle­tet ad, mert él ben­ne Krisz­tus, a Föl­tá­ma­dott!

Aho­gyan az ál­lat­vi­lág­ban is ma­ga­sabb ren­dűek az „ele­ven­szü­lők”, úgy ke­resz­tény éle­tünk­ben is vall­juk, hogy az élő hit élő hi­tet szül, s az evan­gé­li­u­mi ta­nú­ság­té­tel éle­tet ad.

Kelj út­ra ve­lünk, hogy a Pi­lis és a Bör­zsöny he­gyei kö­zött há­rom na­pon át ván­do­rol­va együtt kö­ves­sük a bib­li­ai ta­núk és a kor­társ szen­tek hit­bé­li láb­nyo­ma­it! Nem­csak a Pi­lis és a Bör­zsöny, de a hit for­rá­sa­i­ból is iszunk majd! Ezek „be­mért és be­vizs­gált” ku­tak, vi­zük iha­tó, él­te­tő. Áb­ra­hám is hit­től ve­zérel­ve in­dult el, mert egy jobb ha­za után vá­gyó­dott, ame­lyet Is­ten ké­szí­tett szá­má­ra. Má­ria, a hit­ben égi Anyánk lesz ol­tal­munk az úton. A zsi­dók­nak írt le­vél 11. fe­je­ze­te szé­pen so­rol­ja elő a hit egy­ko­ri ta­nú­it. En­nek be­ve­ze­té­sé­ben ol­vas­suk: „Mi nem a meg­hát­rá­lás gyer­me­kei va­gyunk, ha­nem a hit gyer­me­kei az élet el­nye­ré­sé­re” (Zsid 10,39).


Hogy is van? A hi­tet­len­ség meg­hát­rá­lás? Meg­fu­ta­mo­dás a ki­hí­vás elől? A múlt­hoz ta­pa­dás? Igen, van ben­ne va­la­mi… Jé­zus min­dig elő­rete­kin­tett! Az élet el­nye­ré­sé­re hív. Ha te­hát nem a múlt­ba kí­ván­ko­zol, ak­kor ELŐ­RE! Hit­tel…

Ta­lál­ko­zás áp­ri­lis 26-án, 8.00 órá­ig a 218-as BKV-busz pilisborosjenői tég­la­gyár meg­ál­ló­já­nál. On­nan – az ed­di­gi­ek­től el­té­rő­en – nem a kál­vá­ri­á­hoz, ha­nem az eg­ri vár rom­ja­i­hoz me­gyünk a pi­ros krep­pel ki­tűzött úton. Az Ár­pád híd pes­ti híd­fő­jé­től a 7.25-kor in­du­ló Vo­lán-bus­­szal in­du­lunk a pilisborosjenői busz­vég­ál­lo­má­sig; in­nen is pi­ros krep­pel tűz­zük ki az utat az eg­ri vár rom­ja­i­hoz. Ott a prog­ram 9 óra­kor kez­dő­dik.

To­váb­bi tud­ni­va­lók töb­bek kö­zött a szük­sé­ges tú­ra­fel­sze­re­lés­ről: www.marianosztra. zarandoklat.hu

Ke­ress min­ket a Facebookon! A za­rán­dok­lat rész­vé­te­li dí­ja: 2500 Ft.

V. M.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .