Hair

Nem­csak azért, mert ez az el­ső szin­te ki­zá­ró­lag be­at- és rock­ze­né­re épü­lő mu­si­cal­film, vagy mert há­bo­rú­el­le­nes tár­sa­dal­mi­tu­dat-for­má­ló ha­tást fejt ki, de azért is, mert ké­pes meg­ra­gad­ni, meg­je­le­ní­te­ni és így meg­őriz­ni egy kor es­­szen­ci­á­ját. És igen, van itt min­den: „sza­bad sze­re­lem”, ho­mo­sze­xu­a­li­tás, LSD (meg­je­gyez­ném, hogy ezt há­bo­rús cé­lok­ra is hasz­nál­ták) — de hát ez is a va­ló­ság ré­sze. Gon­dol­kod­ni kell ró­la. És a Hairben ép­pen az a zse­ni­á­lis, hogy nem azt hir­de­ti: a hip­pi az egyet­len em­be­ri em­ber, ha­nem hogy a má­sik meg­vál­toz­ta­tá­sa az el­fo­ga­dás­sal kez­dő­dik.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .