Dönteni újra!

Ör­dö­gi­en öt­le­tes és tény­sze­rű cí­mek vál­ta­koz­nak, a mon­da­ni­va­ló azon­ban azo­nos: az új­ság­író, a köz­író és az itt pub­li­ká­ló — ál­lí­tó­lag — gon­dol­ko­dó, ér­tel­mi­sé­gi fel­ső­ré­teg sze­rint a há­zas­ság el­avult, en­nek az in­téz­mény­nek a nap­ja le­ál­do­zott. Ugyan­ez a ke­re­ső­szó egy ha­zai bul­vár­lap ese­té­ben még el­ke­se­rí­tőbb ered­mény­hez ve­zet, ilyen cí­mek­kel: „Ret­teg a há­zas­ság­tól”, „Ne félj ki­lép­ni a rossz há­zas­ság­ból”, „Nem ne­ki va­ló a há­zas­ság”. Jó len­ne lát­ni azo­kat, akik e so­ro­kat pa­pír­ra ve­tet­ték, és jó len­ne tud­ni, mi­lye­nek az em­be­ri kap­cso­la­ta­ik. Va­jon mi­ért igyek­szik még be­te­geb­bé ten­ni a tár­sa­dal­mat né­hány be­teg lel­kű em­ber? Csu­pán pén­zért? Ádáz harc fo­lyik a há­zas­ság el­len, és e fe­le­lőt­len írás­tu­dók min­dent meg­tesz­nek azért, hogy a fi­a­ta­lok ne mer­je­nek dön­te­ni, és fő­leg ne gon­dol­ják úgy, hogy a dön­tés a pár­juk mel­lett örök­re szól.
De vall­juk be, nem csu­pán azok a há­zas­sá­gok, em­be­ri kap­cso­la­tok van­nak ve­szély­ben, ame­lyek a fen­tebb em­lí­tett pos­hadt vi­zű for­rá­sok­ból kor­tyol­nak na­pon­ta, ha­nem igen­is van­nak prob­lé­mák a ke­resz­tény há­zas­sá­gok­ban is. Kap­cso­la­tok hűl­nek ki, ke­ze­let­len in­du­la­tok hal­mo­zód­nak fel, gyűl­nek a fél­re­ér­té­sek és a meg nem be­szélt sér­té­sek. Tö­rőd­ni kell a há­zas­ság­gal, át kell gon­dol­ni az el­múlt öt, tíz, húsz, negy­ven, hat­van évet. Fon­tos meg­ün­ne­pel­ni a hű­sé­get, az év­ti­ze­dek óta tar­tó sze­re­te­tet, és gyó­gyí­ta­ni a se­be­ket. Ezért van év­ről év­re há­zas­ság he­te prog­ram­so­ro­zat, hogy a ma­gunk sze­rény esz­kö­ze­i­vel bá­to­rít­suk, erő­sít­sük egy­mást, hogy ki tud­junk áll­ni há­zas­tár­sunk mel­lett, és erő­sít­sük a gon­dok­kal küz­dő­ket és a há­za­sod­ni ké­szü­lő­ket. Egy hét, amely so­rán el­gon­dol­kod­ha­tunk azon is, ho­gyan vi­szo­nyul a vi­lág és mi a há­zas­ság­hoz.
A há­zas­ság he­té­ben a Du­na Te­le­ví­zió szá­mos mű­so­rá­ban fog­lal­ko­zik a csa­lád és a pár­kap­cso­lat té­má­já­val.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .