Cambridge-i kémek

E szor­gal­mi fel­ada­tu­kat olyan ügye­sen vé­gez­ték, hogy az övék volt az egyik leg­si­ke­re­sebb és leg­hos­­szab­ban mű­kö­dő csa­pat a nyu­ga­ti tit­kos­szol­gá­lat­ok szer­ve­ze­té­be be­épí­tett szov­jet kém­há­ló­zat­ok kö­zött. Egyi­kük, Kim Philby 1988-ban be­kö­vet­ke­zett ha­lá­lá­ig a KGB ta­nács­adó­ja lett, mi­u­tán a ho­ni ta­laj­for­ró­so­dás ha­tá­sá­ra fi­zi­ka­i­lag is el­hagy­ta ha­zá­ját. Tör­té­nel­mi té­nyek ih­let­te iz­gal­ma­kon fe­szül­he­tünk hát ké­nyel­mes fo­tel­ja­ink­ban.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .