Biciklivel a havon

Az őszi táj az­tán té­li­re vált, ro­pog a hó a tal­punk — vagy a bi­cik­link ke­re­ke — alatt; meg­esik ilyen­kor, hogy két­ség­be esünk: ho­gyan fog­juk át­vé­szel­ni a te­let? Nem­csak a hi­deg­re, a cid­ri­zés­re gon­do­lok, ha­nem a té­li izo­lált­ság­ra, a sze­ren­csés eset­ben fű­tött la­ká­sok­ba, há­zak­ba va­ló vissza­hú­zó­dás­ra és a hos­­szas vá­ra­ko­zás­ra, hogy el­jöj­jön a fény, a me­leg. Van úgy, hogy a té­li hi­deg­ben a kis­öcsénk örö­me a kis­vas­út vagy egy bu­kó­si­sak. De mi a te­en­dő, ha öcsi örö­me, vil­lany­vas­út­ja fel­mond­ja a szol­gá­la­tot, és nem in­dul­nak a sze­rel­vé­nyek?
Bollók Csa­ba Észak, észak cí­mű já­ték­film­je ez­zel a je­le­net­tel in­dul. Ju­li el­ha­tá­roz­za, hogy meg­szer­zi a szük­sé­ges ener­gi­át test­vé­re kis­vas­út­já­hoz, ezért kö­tött kesz­tyű­ben és nap­szem­üveg­ben bi­cik­li­re ül, da­col a tél­lel, hó­val, bot­csi­nál­ta rab­ló­ban­dá­val, és ad­dig te­ke­ri di­na­mós ke­rék­pár­ját észak­nak, míg a nap vé­gé­re si­ke­rül új­ra­in­dí­ta­ni a vil­lany­moz­donyt. Mi­si mo­to­ron kö­ve­ti-se­gí­ti.
Hin­ta, bi­cik­li, kis­vas­út, mo­tor és egy roz­zant kis­busz — a sza­bad­ság egy-egy esz­kö­ze. Az egy­sze­rű meg­ol­dá­sok­kal, tár­gyak­kal és pár­be­szé­dek­kel va­rázs­la­tos­ra for­mált film nem­csak jár­mű­vek és em­be­rek ta­lál­ko­zá­sá­ról, ke­reszt­út­ja­i­ról és küz­del­mé­ről szól, ha­nem az em­be­ri — vagy bá­tor szó­val csa­lá­di — ös­­sze­tar­to­zás­ról, ke­resz­te­ző­dé­sek­ről és küz­del­mek­ről is. Bol­lók Csa­ba me­sé­je kü­lö­nö­sen aján­lott hi­deg őszi-té­li es­ték­re: a táj va­rá­zsa, az em­be­ri hu­mor, ki­tar­tás, sza­bad­ság és sze­re­lem tör­té­ne­te át­me­len­ge­ti a szí­vün­ket.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .