Az osztály

A Pá­rizs kül­vá­ro­sá­ban ját­szó­dó tör­té­net for­ga­tó­köny­ve az osz­tály­fő­nö­köt (ön­ma­gát) ala­kí­tó François Bégaudeau sa­ját ta­pasz­ta­la­ta­in ala­pu­ló köny­vé­ből ké­szült, az osz­tály ta­nu­ló­it pe­dig kü­lön­bö­ző nem­ze­ti­sé­gű, 13-14 éves gye­re­kek ala­kít­ják. Szem­ta­núi le­he­tünk egy tan­év­nek, kü­lön­bö­ző hely­ze­te­ken ke­resz­tül vé­gig­kí­sér­ve a di­á­kok éle­tét a szep­tem­be­ri be­csen­ge­tés­től a nyá­ri szü­ne­tig: a dol­go­zat­írás­okon, fo­ga­dó­órá­kon, fo­ci­zá­son át a fe­gyel­mi tár­gya­lá­sig kö­vet­het­jük az ese­mé­nye­ket. Az osz­tály­ban sok­fé­le nép kép­vi­sel­te­ti ma­gát (kí­nai, ma­rok­kói, al­gé­ri­ai, orosz, fran­cia), még­sem az et­ni­kai kü­lönb­sé­gek okoz­zák a prob­lé­mát, ha­nem a di­á­kok el­té­rő ha­gyo­má­nyai, gon­dol­ko­dás­mód­ja, va­la­mint jo­ga­ik han­goz­ta­tá­sa — a kö­te­les­sé­ge­ik he­lyett.
Mit tud ten­ni egy ilyen hely­zet­ben a fran­cia­ta­nár, aki egy­ben osz­tály­fő­nök is? A 2008-ban Arany Pál­ma-díj­jal ju­tal­ma­zott film egy nem min­den­na­pi ta­ná­ri (és em­be­ri) ma­ga­tar­tást mu­tat be, amely mind­an­­nyi­unk előtt pél­da­ként áll­hat.

 

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .