Út­ra­va­ló Veszp­rém­ből

 

A keszt­he­lyi Pan­non Egye­tem Georgikon Ka­rá­nak kol­lé­gi­u­ma kü­lön­le­ges ese­mény­nek adott ott­hont jú­li­us 17. és 21. kö­zött: itt ren­dez­ték meg a Veszp­ré­mi fő­egy­ház­me­gye csa­lád­pasz­to­rá­ciós mun­ka­cso­port­ja ál­tal szer­ve­zett egy­ház­me­gyei csa­lád­tá­bort. Az ese­mény­re két­éven­te ke­rül sor, az idei a ki­len­ce­dik al­ka­lom volt.

 

A szer­ve­zők ál­do­za­tos mun­ká­já­nak kö­szön­he­tő­en min­den részt­ve­vő érez­het­te, hogy a tá­bor­nak lel­ke, va­rá­zsa van. A ba­rá­ti han­gu­lat­ban el­töl­tött kel­le­mes pi­he­nés él­mé­nyei épp­úgy jel­lem­ző­ek vol­tak a tá­bor­ra, mint az egy­re mé­lyebb­re vi­vő lel­ki­ség, ame­lyet a tu­da­to­san fel­épí­tett prog­ra­mon ke­resz­tül él­het­tek meg a részt­ve­vők.