A titokzatos nevetés

Kul­tú­rá­tól füg­get­le­nül mo­sol­­lyal, ne­ve­tés­sel fe­jez­zük ki az örö­möt, így van ez a vi­lág min­den tá­ján. S bár min­den­nap­ja­ink ré­sze, még­is na­gyon ta­lá­nyos do­log ez a ve­lünk szü­le­tett, fa­la­kat le­dön­tő és ra­gá­lyos vi­sel­ke­dés. Az ókor­tól kezd­ve pró­bál­ják meg­fej­te­ni a ne­ve­tés tit­kát fi­lo­zó­fu­sok, or­vo­sok, mű­vé­szek. Ma már kü­lön tu­do­mány­ág­nak szá­mít a ku­ta­tá­sa: a gelotológia kép­vi­se­lői be­bi­zo­nyí­tot­ták, hogy a ne­ve­tés va­ló­sá­gos gyógy­szer — a test­nek és a lé­lek­nek egy­aránt. Ne­ves­sünk hát, és ne csak far­sang ide­jén!
Lé­vén, hogy sok­fé­lék va­gyunk, sok­fé­le hu­mor lé­te­zik. Így min­den­ki ta­lál­hat olyat, ame­lyen szív­ből de­rül­het (a má­sik ká­rán va­ló ne­ve­tés nem „ér­vé­nyes”). Az M1 hét­köz­nap dél­utá­non­ként 18.30-tól Hu­mor­óra cím­mel min­den­nap más stí­lu­sú ne­vet­te­tő mű­sort su­gá­roz. Klas­­szi­ku­sok­kal kez­dik, rá­dió­ka­ba­ré­val és Ba­lázs Pé­ter­rel. Ez­után a fi­a­tal hu­mo­ris­ták kö­vet­kez­nek, Bagi Iván és Nacsa Oli­vér, majd a rög­tön­ző szín­há­zi já­té­kon ala­pu­ló Be­ug­ró egy ré­szét lát­hat­juk. A sort az ab­szurd hu­mor ha­zai kép­vi­se­lő­je, a L’art pour l’art Tár­su­lat zár­ja.
Ter­mé­sze­te­sen víg­já­té­kot is min­den hé­ten ta­lál­ha­tunk a té­vé­mű­so­rok kö­zött. Ne­héz mű­faj ez, hi­szen amin va­la­ki jól szó­ra­ko­zik, azt más eset­leg vé­gig sem bír­ja néz­ni. A Film Má­ni­án lát­ha­tó, Egy bé­kés csa­lá­di ün­nep cí­mű ame­ri­kai víg­já­ték­ról (kedd, 15.40 és szer­da, 12.35) is min­den­ki­nek ma­gá­nak kell el­dön­te­nie, vic­ces-e. Az azon­ban ga­ran­tált, hogy a Judie Foster ren­dez­te film a kli­sék el­le­né­re is kü­lön­le­ges da­rab­ja a mű­faj­nak. Pél­dá­ul azért, mert olyan szí­né­szek szó­ra­koz­tat­nak ben­ne, mint Holly Hunter, Robert Downey Jr. vagy Geraldine Chap­lin. És azért is, mert ép­pen a kli­sék mi­att az egyik leg­vic­ce­sebb dol­gon ne­vet­he­tünk: ön­ma­gun­kon.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .