Másokért élő szeretet

Fotó: Lambert Attila

 

A Mindszenty József május 6-i égi születésnapjához kapcsolódó hagyományos esztergom-budapesti főegyházmegyei zarándoklat szentmiséjén fiatalok sokasága ült az esztergomi bazilika padjaiban. A budapesti Pannonia Sacra iskolából kilencszáz keréken érkeztek diákok, tanárok, szülők, akik oda-vissza mintegy százhatvan kilométert tekertek. A Szent Gellért-iskolából kenuval jöttek a zarándokok. Ott voltak a bazilikában a budapesti Szent II. János Pál Isko­la­központ, valamint a budaörsi és az esztergomi Mindszenty-iskola diákjai is. Összesen csaknem ezer fiatal, gyermek vett részt a liturgián.
Erdő Péter főcelebráns mellett püspöktársak koncelebráltak a misén, köztük Orosch János nagyszombati érsek, Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius képviseletében Germano Penemote atya, Ternyák Csaba egri és Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti, valamint Márfi Gyula veszprémi érsek, Udvardy György, Spányi Antal, Palánki Ferenc, Orosz Atanáz, Cserháti Ferenc püspökök, továbbá a szentmise szónoka, Snell György segédpüspök, a budapesti Szent István-bazilika plébánosa.
A szertartáson jelen volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes; Boross Péter volt miniszterelnök; Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság, illetve Lomnici Zoltán, a Legfőbb Bíróság korábbi elnöke. Az eseményen részt vettek a testvéregyházak képviselői, a kormány, a politikai, a társadalmi és a kulturális élet számos képviselője, a diplomáciai testület tagjai, valamint a lovagrendek tagjai.
Snell György homíliájában Mindszenty Józsefet mint lelkipásztort állította a középpontba, méltatva, hogy kápláni, hittanári, majd plébánosi tevékenységének huszonkilenc éve alatt mindig megtalálta a lelkipásztorkodásnak az adott korban leghatékonyabb módját. Szemléletét az határozta meg, hogy a vallásos életet nem tekintette a magánéletbe visszaszorított jelenségnek, és nem is zárta a templom falai közé. Azt hirdette, hogy a vallás a közéletet meghatározó közösségi érték, és az emberi élet valamennyi területét átjáró valóság. Ebből a szemléletből fakadt fáradhatatlan, hihetetlenül sokirányú lelkipásztori munkája, a legapróbb részletekig kiterjedő gondoskodása.
A püspök szavai nyomán megelevenedett annak a lelkipásztornak a képe, akinek plébániájához Zalaegerszeg és négy közeli község tartozott. A hívők nagy száma ellenére ő mégis szinte mindenkit név szerint ismert, és tudomása volt az egyes emberek élethelyzetéről is. Figyelme mindenkire kiterjedt: a rászorulókra, a betegekre, az idősekre, az egyedülállókra, az értelmiséghez tartozókra és a fiatalokra egyaránt. De gondja volt a hadifoglyokra, s hittanárként és latintanárként részt vett az iskolák életében is.
Házapostolok jelezték neki, ha valahol segítségre volt szükség. A szegények számára megszervezte a rendszeres gondozást, otthont hozott létre az időseknek. Nagy gondot fordított a betegekre, a legnagyobb öröme az volt, hogy városában évekig senki sem halt meg szentségek nélkül. Az egyedülállókat és a magányos özvegyeket Ádám és Éva napján hatalmas csomagokkal megrakott szekérrel járta végig, s nemcsak ajándékot osztott nekik, hanem rövid beszélgetésre az otthonukba is betért. Teológiai előadásokat szervezett értelmiségieknek, kultúrházat hozott létre, támogatta a rászoruló gyerekek tanulmányait. A fiatalok számára Mária-kongregációt szervezett, diákmiséket tartott, prédikált, ifjúsági szervezeteket vezetett.
Egyházszervezőként is pél­damutató munkát végzett. Rendeket hívott a városba, megteremtve a tevékenységükhöz szükséges infrastruktúrát. Neki köszönhető a ferencesek és a Notre-Dame Női Kanonok- és Tanítórend megtelepedése Zalaegerszegen. Emellett újságot adott ki, ellensúlyozva az állami propagandát.
Ezek a kápláni, majd plébánosi szolgálatban töltött évek érlelték meg arra, hogy püspökként, majd hercegprímásként mindent képes legyen elviselni Jézusért – mutatott rá Snell György. – „Mindszenty József életszentsége a püspöki szolgálat hozta mérhetetlen szenvedésekben, megaláztatásokban teljesedett ki. Példakép ő mindnyájunknak: a hit, az önfegyelem, a másokért élő szeretet példája.”
A szentmise végén Erdő Péter bíboros utalt a közelmúlt örömteli eseményére, Brenner János boldoggá avatására, valamint VI. Pál ősszel várható szentté avatására.
„A szentek egymással is közösségben vannak, ők már tudják, mi Mindszenty József életének summája, és már imádkoznak a boldoggá avatásáért”– fogalmazott a bíboros.
A liturgiát követően a püspökök, a jelen lévő papság, az állam és a közélet, valamint a lovagrendek képviselői megkoszorúzták Mindszenty hercegprímás sírját a bazilika altemplomában.
A szertartás után a Szent Adalbert Központban adta át Erdő Péter és Habsburg-Lotharingiai Mihály, a Mindszenty Alapítvány elnöke a Mindszenty József-életműdíjat, amelyet idén Boldvai József gyógyszerésznek, a Városmajori Kolping Család vezetőjének, a városmajor – máriaremetei gyalogos engesztelő zarándoklatok főszervezőjének ítéltek oda.
A Mindszenty József hercegprímás által 1972-ben alapított Kardinal Mindszenty Stiftung és a budapesti székhelyű Magyarországi Mindszenty Alapítvány Erdő Péter bíboros, prímás jóváhagyásával a 2015-ben ünnepelt jeles Mindszenty-évfordulók alkalmából alapította a hercegprímásról elnevezett életműdíjat.
A latin nyelvű adomá­nyo­zólevelet és Mindszenty bíboros bronzból készült álló szoboralakját, Hermann Zsolt reprezentatív alkotását Erdő Péter adta át a díjazottnak. Boldvai József tevékenységét Kovács Gerely posztulátor méltatta.
A kitüntetett 1949-ben született Budapesten. 1974-ben kötött szentségi házasságot, feleségével egy lány- és két fiúgyermeket neveltek fel.
A SOTE Gyógyszerésztudományi Karán 1973-ban szerezte meg gyógyszerészi diplomáját. 1978-ban doktorált, 1979-ben gyógyszerésztechnológiából, 1983-ban fizikai-kémiai gyógyszerellenőrzésből tett szakvizsgát. Szerteágazó szakmai munkássága mellett évtizedek óta végez jelentős közösségi, egyházi és világi önkéntes tevékenységet.
1983-tól szervezi a családokért bemutatott első pénteki szentmiséket. 1991 és 1993 között szervezője, 1997 óta főszervezője a Városmajorból Máriaremetére vezető gyalogos engesztelő zarándoklatoknak. Tizenkét éven át volt a városmajori Jézus Szíve-plébánia képviselő-testületének világi elnöke, 1993 óta a plébánia liturgikus munkatársa (világi áldoztató). Éveken át szervezte a képviselő-testületi küldöttek budai regionális találkozóját, a budai egyházközségek családi farsangját, kirándulásait és báljait. 1993-tól a Városmajori Kolping Család tagja, 2008 óta ügyvezetője. Ugyanebben az évben lett az Élő rózsafüzér zarándoklat szervezőbizottságának meghatározó tagja, promóciós felelőse.
A Katolikus Egyházért és a magyar hazáért végzett áldozatos tevékenysége alapján Székely János szombathelyi megyéspüspök és a városmajori Jézus Szíve-plébánia híveinek nevében Lambert Zoltán kanonok, plébános ajánlotta a Mindszenty József-életműdíjra. A javaslatot Erdő Péter bíboros vezetésével a Mindszenty Alapítvány kuratóriuma egyhangú döntéssel támogatta.
Az elmúlt években életműdíjban részesültek: Adriányi Gábor és Mészáros István professzorok (2015), Beke Margit egyháztörténész és Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg (2017).

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .