Hírek

 

Kár­olyi Ber­nát ne­vé­re ke­resz­tel­ték az is­ko­lát. Az al­más­ka­ma­rá­si ál­ta­lá­nos is­ko­la au­gusz­tus 30-án, a tan­év­nyi­tó al­kal­má­val fel­vet­te a fa­lu szü­lött­je, Kár­olyi Ber­nát fe­ren­ces vér­ta­nú ne­vét. Az egy­ko­ri kí­nai misszi­o­ná­ri­us és hat vér­ta­nú­tár­sa bol­dog­gáava­tá­si pe­ré­nek egy­ház­me­gyei sza­ka­sza au­gusz­tus 31-én zá­rult a pa­sa­ré­ti fe­ren­ces temp­lom­ban. Az ün­ne­pi vesperást Paskai Lász­ló bí­bo­ros ve­zet­te, aki ma­ga is a bol­dog­gáava­tá­si ügy egyik ta­nú­ja. A több ezer ol­da­las per­anyag (képünkön) ha­ma­ro­san a va­ti­ká­ni Szentté­ava­tási Kong­re­gá­ció elé ke­rül, és meg­kez­dő­dik az el­já­rás utol­só sza­ka­sza. (Sz.Cs.)

Szer­ze­te­si szi­get – most a fe­ren­ce­se­ké. A je­zsu­i­ták min­den ha­zai rend­nek fel­aján­lot­ták, hogy egy hó­na­pon át ki­ál­lí­tást és prog­ra­mo­kat ren­dez­het­nek a Loyola Caféban (Pár­be­széd Há­za, 1085 Bu­da­pest, Horánszky ut­ca 20.). A prog­ram­so­ro­zat ne­ve: Szer­ze­te­si szi­get. Má­jus­ban a pá­lo­sok, jú­ni­us­ban a do­mon­kos nő­vé­rek él­tek a le­he­tő­ség­gel, szep­tem­ber­ben a fe­ren­ce­sek kö­vet­kez­nek. A fe­ren­ces hó­na­pot szep­tem­ber 9-én, 19 óra­kor Ma­gyar Ger­gely pro­vin­ci­á­lis nyit­ja meg, utá­na ke­rek­asz­tal-be­szél­ge­tést tar­ta­nak Sze­gény gaz­da­gok – Fe­renc pá­pa, fe­ren­ce­sek, sze­gény­ség cím­mel. Az öt részt­ve­vő kö­zül né­gyen a fe­ren­ces csa­lád kö­zös­sé­ge­it kép­vi­se­lik, az ötö­dik pe­dig Vér­tes­al­jai Lász­ló je­zsu­i­ta. A be­szél­ge­tést Haj­nal Gé­za vi­lá­gi ren­di fe­ren­ces ve­ze­ti. Szep­tem­ber 22-én, a Jé­zus Szí­ve-temp­lom 20 órai szent­mi­sé­jét kö­ve­tően, szin­tén a Loyola Caféban a fe­ren­ces csa­lád kö­zös­sé­ge­i­vel is­mer­ked­het­nek az ér­dek­lő­dők.

(Szer­da­he­lyi)

 

 

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .