Hazatért a hagyaték

Az ar­chív do­ku­men­tu­mok kö­zött van a Tü­kör, a Solaris és a Sztalker cí­mű fil­mek for­ga­tó­köny­ve is. Az egyik leg­ér­de­ke­sebb da­rab Tar­kovsz­kij Leonyid Brezs­nyev­nek írt le­ve­le. Eb­ben azt kér­te a párt­fő­tit­kár­tól, hogy en­ge­dé­lyez­ze be­til­tott film­je­i­nek be­mu­ta­tá­sát, va­la­mint hogy a Szov­jet­uni­ó­ban dol­goz­has­son.
Mi­ha­il Meny és az orosz kul­tu­rá­lis mi­nisz­té­ri­um min­dent meg­tet­tek an­nak ér­de­ké­ben, hogy a ha­gya­ték ha­za­tér­hes­sen. Az ér­té­kes tár­gyak Jurjevecbe, az 1996-ban meg­nyílt Andrej Tar­kovsz­kij Mú­ze­um­ba ke­rül­nek, mely­nek egy fa­ház ad ott­hont. En­nek ér­de­kes­sé­ge, hogy a vi­lág­há­bo­rú ide­jén itt élt a ren­de­ző. A Tü­kör cí­mű film­ből is­mert, a gyer­mek­kort is szim­bo­li­zá­ló ház­ra em­lé­kez­te­tő épü­let­ben nya­ran­ta film­fesz­ti­vál­lal em­lé­kez­nek majd meg a mű­vész mun­kás­sá­gá­ról.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .