Felhasználási feltételek: apróhirdetés feladása

Jelen Felhasználási feltételek az ujember.hu honlapon (továbbiakban: Honlap) igénybe vehető Apróhirdetés feladása szolgáltatás leírását, a felhasználás feltételeit, az Magyar Kurír / Új Ember, mint Kiadó és a hirdető, mint Felhasználó közötti jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

A Kiadó elérhetőségei:

Magyar Kurír / Új Ember
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
Postai levelezési cím: 1406 Budapest, Pf.: 100.
Telefonszám: +36 1 317-3933/173
E-mail: aprohirdetes@ujember.hu

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a honlapon keresztül apróhirdetést ad fel.

Az apróhirdetés feladásához Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: név, cím, telefonszám, e-mail-cím. A Felhasználó egyedi, illetve fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére nem adjuk át.

Amennyiben a Felhasználó vásárolt, szerződés jött létre, így a személyes adatok törlésének határideje – a számviteli szabályoknak megfelelően – az adott évet követő 6. év december 31-e.

Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján kerül sor.

Adatvédelmi szabályzatunkat itt olvashatja.

A Honlapon elérhető Apróhirdetés feladása űrlap kitöltésével a Felhasználó az Új Ember hetilap Közlemények, apróhirdetések rovatába tud apróhirdetést feladni. A hirdetés feladásáról a Kiadó e-mailben értesül. Ezt követően a Kiadó a megrendelésről a megadott e-mail címre visszaigazolást küld a Felhasználónak.

Magánszemélyek apróhirdetése a Kiadó által kiállított és megküldött díjbekérő számla/csekk alapján, csak a hirdetés árának befizetése után jelenik meg. A hirdetés árának befizetése történhet csekken vagy banki átutalással az a számlán szereplő adatok szerint. A számlát, és ha szükséges a számla/csekket a Kiadó a megadott címre küldi.

Az apróhirdetés minimum tarifája bruttó 2500 Ft, amely hét szót tartalmaz, e fölött minden egyes szó bruttó 300 Ft. Kedvezményeink: négy megjelenés után az ötödik ingyenes.

A hirdetés kérhető kerettel kiemelve. A keret ára bruttó: 3 500 Ft.

A Kiadó házassági hirdetést csak hivatalos egyházközségi pecséttel ellátott plébánosi ajánlással együtt fogad el. Házassági hirdetést csak attól a személytől fogad el, aki párt keres. Hozzátartozótól csak abban az esetben, ha a hirdetésben szereplő érintett személytől meghatalmazása van.

A Kiadó az egyházi közleményeket, híreket szerkesztve, és minden hirdetést korrektúrázva közöl. Az űrlap által kalkulált ár tájékoztató jellegű. A végleges árat a Kiadó a korrektúrázott hirdetési szöveg alapján számolja ki.

Az Kiadó jogosult a megrendelt hirdetés közzétételét vagy ismételt közzétételét megtagadni amennyiben a Kiadó megítélése alapján a hirdetés tartalma vagy a hirdetés tárgya:

  1. jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
  2. bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
  3. jó erkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat;
  4. jogellenes vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
  5. mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok, illetve egyéb szerzői és szomszédos jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
  6. megtévesztő információt tartalmaz;
  7. a Kiadó megítélése szerint tisztességtelen vagy azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
  8. jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezésébe ütközik;
  9. vagy e fentiek gyanúja felmerülhet.

A Kiadó jogosult a hirdetés közzétételének megtagadására akkor is, a Felhasználó a Kiadó megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Honlapon elérhető Apróhirdetés feladása szolgáltatást.

A hirdetések tartalmáért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. A Felhasználó az apróhirdetés feladásával tudomásul veszi, hogy az általa közölt információk, anyagok, szövegek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. A Kiadó kizárja a felelősségét a Felhasználók által a hirdetésben megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

A Kiadó kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen Felhasználási feltételek rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Kiadó megtagadta az hirdetés közzétételét vagy ismételt közzétételét.

A Felhasználó kijelenti, hogy a megadott adatai a valóságnak megfelelnek.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Kiadóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Kiadó által megkövetelt intézkedést megtenni és a Kiadónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Kiadót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Felhasználó vállalja, hogy minden, a Kiadó által megkövetelt intézkedést megtesz a Kiadó jó hírnevének megóvása érdekében.

A Kiadó az apróhirdetés feladásával kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket a Kiadó feltüntetett elérhetőségein fogadja.

A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhasználási feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa. A honlapon bármely látogató számára elérhető az aktuálisan érvényes szabályzat.

Utolsó módosítás dátuma: 2021. 03.01.