Erősítsd hitünket!

Sokan a székesegyház főbejárata mellett elhelyezett kivetítők segítségével követték nyomon a bent zajló eseményeket. A beiktatási ünnepséget számos egyházi és világi személyiség megtisztelte a jelenlétével. A főszentelő Böcskei László eddigi főpásztora, Roos Márton temesvári megyés püspök volt, a két társszentelő pedig Ioan Robu bukaresti érsek és Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek.

A több mint harminc püspökből és húsz kanonokból álló főpapi menet ünnepi harangzúgás közepette vonult át a Barokk Palotából a székesegyházba. A négy nyelven (magyarul, románul, németül és latinul) zajló beiktatási szertartás kezdetén Roos püspök köszöntötte az egybegyűlteket, a romániai meghívottakon kívül a Magyarországról, Ausztriából, Ukrajnából és Szerbiából érkező egyházi méltóságokat. A püspöki kinevezéséről szóló okmányt Francisco Javier Lozano érsek, pápai nuncius latin nyelven, Fodor József általános helynök pedig magyarul olvasta fel. Az evangéliumot követően Roos Márton emlékeztetett arra, hogy a váradi és a temesvári egyházmegyék alapításuktól kezdve szomszédosak, osztoznak egymás örömében és szenvedésében. A két egyházmegye közti jó kapcsolatot jelzi, hogy a fölszentelendő püspök a nyolcadik olyan főpásztor, aki a Bánságból került Nagyváradra. Fontos, hogy szolgálatát kellő elhivatottsággal, megfontoltsággal és Isten iránti hűséggel végezze, hiszen az egyházban a püspök a legfőbb tanító, a főpap és a főpásztor egy személyben – fogalmazott Roos Márton.

A homília után kezdetét vette a püspökszentelés szertartása. A Mindenszentek litániája alatt, a felszentelendő a teljes önátadás kifejezéseként földre borult, majd a főszentelő püspök után minden jelen levő főpásztor – a lelki hatalom átadásának jeléül – kezét a fejére tette. A felszentelő ima alatt egy nyitott evangéliumos könyvet tartottak Böcskei László feje fölé, jelezve ezzel, hogy küldetése az evangélium hirdetése. Ezen ima alatt teljesült be az egyházi rend szentsége: Böcskei László püspök lett. Roos Márton krizmával megkente az új főpásztor fejét, majd átnyújtotta neki az evangéliumoskönyvet. Ujjára húzta a gyűrűt, és a fejére helyezte a püspöki süveget. Ezután Böcskei László átvette a pásztorbotot Tempfli Józseftől, a nyugalmazott főpásztor pedig a püspöki székhez kísérte utódát. A leköszönt megyés püspök elmondta: emberként, papként és főpapként is annyi jót kapott Istentől és az emberektől, hogy ha még ötven évig élne, akkor sem tudna mindent visszafizetni. Igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy ne okozzon csalódást, ha valakit akaratán kivül is megbántott, attól ezúton is bocsánatot kér. A jelenlevők hosszan tartó tapssal mondtak köszönetet Tempfli Józsefnek eddigi munkájáért. Ezután a püspökök békecsókkal köszöntötték az új főpásztort, ezzel juttatva kifejezésre, hogy örömmel fogadták őt a püspöki kollégiumba, majd az egyházmegye papsága is köszöntötte új főpásztorát.

A Román Katolikus Püspöki Konferencia nevében Ioan Robu elnök, bukaresti érsek, az egyházmegye metropolitája üdvözölte Böcskei Lászlót, és köszönetet mondott Tempfli József leköszönt megyés püspöknek eddigi tevékenységéért. A más vallású román főpapokat képviselő Sofronie Drincec nagyváradi ortodox püspök a Román Ortodox Egyház Szent Szinódusának jókívánságait továbbította, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy a Temesvárról érkező Böcskei László a multikulturalitás egyik fellegvárából jött a szintén soknemzetiségű Nagyváradra, ahol békességben és megértésben élnek egymás mellett a különböző vallású népek. Az Erdélyi Magyar Püspöki Konferencia részéről felszólaló Tőkés László királyhágómelléki református egyházfő azon reményének adott hangot, hogy a tordai vallásbéke és a temesvári ökumené szellemében protestánsok és katolikusok közös erővel küzdenek majd tovább híveikért és a nemzet fennmaradásáért, együtt haladva a szeretet, a megbékélés és a demokrácia útján.

Theodor Paleologu művelődés- és vallásügyi miniszter hosszú és gyümölcsöző szolgálatot kívánt az új megyés püspöknek, a leköszönt főpásztornak pedig tartalmas nyugdíjaséveket. Szabó Ödön az egyházmegye katolikus híveinek a nevében mondott istenhozzádot az új püspöknek, a székesegyházi káptalan és a váradi papság jókívánságait Fodor József általános helynök tolmácsolta.

Püspöki székfoglaló beszédében Böcskei László azon meggyőződésének adott hangot: a bazilikában szombaton lezajlott események által tulajdonképpen megvalósult mindaz, amit Krisztus ránk hagyott a mennybemenetele előtt: az örömhír terjesztése olyan kiválasztott személyek által, akik erre küldetést kapnak. Az Igét hitelesen, meggyőzően és megalkuvás nélkül hirdetni nagy és egyáltalán nem könnyű feladat, viszont Isten ereje megerősíti az erre hivatottakat. „Meggyőződésem, hogy az evangéliumi örömhír mint életet adó igazság nyilvánul meg kereső és sokszor tévelygő világunkban” – fogalmazott a főpásztor. Hangsúlyozta: Szent Pál tanításai meghatározó szerepet töltenek be az életében, az apostol szavait követve hiszi, hogy a hívek az egyház építői. Néha törékenyek és gyengék, de magabiztosak, hiszen előttük az alap: Jézus Krisztus. Erre kell helyezni a nagyváradi egyházmegye jövőjét is, ennek szellemében, örömmel, összefogással és hittel kell munkálkodni a gondviselő Isten szeretetétől kísérve egy szebb és boldogabb jövő reményében.

Böcskei László köszönetet mondott Tempfli József nyugalmazott megyés püspöknek gazdag és önfeláldozó munkájáért, valamint korábbi temesvári főpásztorának, Roos Mártonnak, amiért barátsággal és gondoskodó szeretettel egyengette útját. Nem feledkezett meg az őt pappá szentelő Kräuter Sebestyén volt temesvári püspökről és Boros Béla érsekről sem. A hála és köszönet szavaival illette édesapját és nővérét, rokonait, barátait és ismerőseit, a gátaljai híveket. Isten áldását kérte a testvéregyházak képviselőinek tevékenységére, és köszönetet mondott mindazon egyházi és világi személyeknek, szervezőknek és meghívottaknak, akik hozzájárultak az ünnep méltóságához. Az ünnepség végén kiderült: Fodor József marad az általános helynök, a püspöki titkár Vakon Zsolt várad-olaszi káplán, az irodaigazgató pedig Fügedy Antal Levente mezőbikácsi (Bihar megye) plébános lesz.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .