David Gale élete

Is­me­rős hely­zet, ami­kor ba­rá­ta­ink­kal a ha­lál­bün­te­tés­ről vi­tat­ko­zunk, a Bib­li­á­ból idéz­ve ér­ve­lünk, és egy­szer csak azon kap­juk ma­gun­kat: ér­ve­ink el­fogy­tak, nem tu­dunk vá­la­szol­ni a fel­tett kér­dés­re. Ez tör­té­nik Daviddel is egy té­vés vi­ta­mű­sor­ban, aki bár el­is­mert fi­lo­zó­fia­pro­fes­­szor az egye­te­men, egy ré­sze­gen el­kö­ve­tett bal­lé­pés el­sza­kít­ja mun­ká­já­tól és csa­lád­já­tól. Ez­után egy ha­lál­bün­te­tést el­len­ző szer­ve­zet ak­ti­vis­tá­ja­ként dol­go­zik, lel­kes se­gí­tő­jé­vel és egy­ben ba­rát­já­val (La­u­ra Linney). Mi­ért vár most még­is ő a ha­lál­so­ron ki­vég­zé­sé­re gyil­kos­ság és ne­mi erő­szak vád­já­val?
Alan Parker ren­de­ző pro­fi mó­don in­téz­te, hogy min­dig ki­csi­vel töb­bet tud­junk, mint a David ál­tal egy utol­só in­ter­jú­so­ro­zat­ra (va­ló­já­ban nyo­mo­zás­ra) fel­kért, és ele­in­te a bí­ró­ság­nak iga­zat adó, fi­a­tal új­ság­író­nő (Kate Winslet), de ah­hoz még­sem ele­get, hogy a bűn­tény vég­ső meg­ol­dá­sá­ra a film utol­só koc­kái előtt rá­jö­hes­sünk.
Kevin Spacey ra­jon­gó­i­nak és az agya­lós film ked­ve­lő­i­nek kü­lö­nö­sen aján­lom ezt a meg­rá­zó, fe­szült­ség­gel te­li, ka­tar­ti­kus él­ményt nyúj­tó al­ko­tást.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .