Confucius

A köz­ért­he­tő­ség ked­vé­ért saj­nos le kel­lett mon­da­ni az iga­zi fi­lo­zó­fi­ai mély­ség­ről, ám szó­ra­koz­ta­tó és lát­vá­nyos tör­té­ne­tet ka­punk, amely még­is­csak igyek­szik hű­nek ma­rad­ni a Confuciusról a le­gen­dák mö­gött fenn­ma­radt ke­vés­ke tör­té­nel­mi tény­hez. A bölcs fi­lo­zó­fi­á­já­nak egyik moz­ga­tó­ru­gó­ja a ré­gi és az új, a tra­dí­ció és a mo­dern­ség egyen­sú­lyá­nak meg­te­rem­té­se volt. Ta­lán nem vé­let­le­nül tá­mo­gat­ja a ro­ha­mo­san fej­lő­dő és a globalizációnak töb­bé el­len nem ál­ló Kí­nai Nép­köz­tár­sa­ság ve­ze­tő­sé­ge Confucius mai kul­tu­szát…

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .