Bandi meséli a történetét

A kis­film hő­se, Ko­vács End­re, Ka­pos­vár­tól dél­re, Simonfán él. Sa­ját sza­va­i­val mond­ja el, ho­gyan sza­ba­dult ki az ital rab­sá­gá­ból, ho­gyan ala­pí­tot­ta meg és épí­tet­te fel si­ke­res gaz­da­sá­gát, ahol kecs­ke­saj­tot ké­szít, és a Zsen­di­ce sajt­ud­var­ban ter­mék- és élet­for­ma-be­mu­ta­tót is tart az ér­dek­lő­dők­nek.
„Sze­ret­ném meg­mu­tat­ni, hogy nem li­la a te­hén, nem a ku­tyá­ból lesz a sza­lon­na, nincs olyan ál­lat, hogy csir­ke­far­hát. A to­jás­ból csir­ke lesz, és nem csak rán­tot­ta, és a sajt tej­ből ké­szül. Egy­szó­val kö­ze­lebb vin­ni az em­be­re­ket a va­ló­di ter­mé­szet­hez” — hir­de­ti. Kö­ze­lebb ke­rül­ni a ter­mé­szet­hez itt per­sze azt is je­len­ti: sa­ját ter­mé­sze­tünk­höz. A természetadta tu­laj­don­sá­ga­i­kat el­fo­ga­dó, s az em­ber­rel is kap­cso­lat­ba lé­pő há­zi­ál­lat­ok, kecs­kék, ju­hok, sza­ma­rak is ta­nít­hat­nak ne­künk va­la­mit. Az ápo­lá­sért, gon­do­zá­sért ese­de­ző ter­mé­szet ugyan­is egy­szer­re van oda­kint és oda­bent.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .