A pályán kívül is Aranycsapat!

A le­gen­dás csa­pat­ból ket­ten, Grosics Gyu­la és Bu­zánszky Je­nő ma is itt él­nek kö­zöt­tünk, sok­szor lát­hat­juk, hall­hat­juk őket em­lé­kez­ni. Si­ke­re­ik okát az­óta is ke­res­sük, utó­da­i­kat hi­bá­san év­ti­ze­de­kig hoz­zá­juk mér­tük. Ma­nap­ság a ko­ráb­ban el­tá­vo­zott csa­pat­ta­go­kat gyak­ran nem is el­ső­sor­ban a fut­ball­tu­dá­suk és a já­ték­in­tel­li­gen­ci­á­juk alap­ján szok­ták jel­le­mez­ni, ha­nem egy­re több­ször eme­lik ki em­ber­sé­gü­ket, tar­tá­su­kat. Mert Czibor ki­is­mer­he­tet­len cse­lei, Ló­ránt és Hi­deg­ku­ti meg­bíz­ha­tó­sá­ga, Ko­csis fej­já­té­ka Bozsik és Pus­kás fut­ball­tu­dá­sa va­ló­ban kel­lett a si­ker­hez Lon­don­ban. De fel­me­rül a kér­dés: va­jon mi­lye­nek vol­tak ők a pá­lyán kí­vül?
Pus­kás nagy­lel­kű­sé­ge le­gen­dás volt, so­ka­kon se­gí­tett, Ko­csis Sán­dor­ról ép­pen Grosics Gyu­la mond­ta, hogy em­be­ri tu­laj­don­sá­gai mi­att sze­ret­te, de a töb­bi­ek­re is mint meg­bíz­ha­tó, jó em­be­rek­re te­kint­he­tünk vissza. Ke­ve­seb­bet tu­dunk a csa­pat szür­ke emi­nen­ci­á­sa­i­ról, de ta­lán ér­de­mes őket is szem­ügy­re ven­ni. A bu­da­fo­ki szü­le­té­sű Za­ka­ri­ás Jó­zsef hét éven ke­resz­tül szol­gál­ta a nem­ze­ti vá­lo­ga­tot­tat. Ró­la azt mond­ják, hogy fe­gyel­me­zet­tebb, pro­fibb gon­dol­ko­dá­sú em­bert nem na­gyon le­he­tett lát­ni a ma­gyar lab­da­rú­gók kö­zött. Kő­szeg­ről szár­ma­zott Ló­ránt Gyu­la hát­véd­ként és ké­sőbb edző­ként is ke­mény, lel­ki­is­me­re­tes és kö­vet­ke­ze­tes volt, a rá­kos­pa­lo­tai Bu­dai II Lász­ló pe­dig olyan alá­za­tos „ki­szol­gá­ló” volt, aki a na­gyok ke­ze, il­let­ve lá­ba alá dol­go­zott, és sze­ré­nyen, tü­rel­me­sen el­fo­gad­ta azt, amit az élet kí­nált ne­ki.
Ta­lán itt van a si­ker tit­ka, az em­ber­ség, az alá­zat és a lel­ki­is­me­re­tes­ség. Ha így néz­zük az Arany­csa­pat tel­je­sít­mé­nyét, ak­kor még azok szá­má­ra is pél­da­ké­pek le­het­nek, akik nem tar­toz­nak e já­ték sze­rel­me­sei kö­zé. Igaz, azért el tu­dom kép­zel­ni, hogy a ma­gyar csa­lá­dok pol­cán a fil­mek mel­lett a 6:3 fel­vé­te­le is he­lyet kap­jon, aho­gyan azt is, hogy no­vem­ber 25-én, dél­után 15 óra 17 perc­kor meg­mu­tat­ják a büsz­ke apák a fi­a­ik­nak, mi­lyen volt is az Arany­csa­pat.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .