Mérgező gyűlölet

A pro­pa­gan­dá­ban nem az igaz­ság szá­mít, ha­nem a ha­tás. Ezért a vád­nak nem kell igaz­nak len­nie. A kom­mu­niz­mus a leg­na­gyobb kárt ak­kor tet­te az em­be­ri lel­kek­ben, mi­kor fel­szí­tot­ta ben­nük a go­nosz­sá­got, fel­lob­ban­tot­ta ben­nük a gyű­lö­le­tet, hogy az­tán a ki­je­lölt cél­ra irá­nyít­has­sa.
Feb­ru­ár 25-én, hét­főn, a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­rák ál­do­za­ta­i­nak em­lék­nap­ján, 21.25-kor su­gá­roz­za a Du­na Tv Téglásy Fe­renc ön­élet­raj­zi ih­le­té­sű, So­ha, se­hol, sen­ki­nek cí­mű film­jét. Egy pél­da­mu­ta­tó­an be­csü­le­tes volt ka­to­na­tiszt és csa­lád­ja ki­te­le­pí­té­sé­nek le­he­tünk szem­ta­núi. Ho­gyan le­het em­ber­nek ma­rad­ni ilyen kö­rül­mé­nyek közt? Az em­lék­nap al­ka­lom rá, hogy er­ről el­mél­ked­jünk — ha időnk en­ge­di, akár fil­mek se­gít­sé­gé­vel is.
A dik­ta­tú­ra egyik fe­le­ke­ze­tet sem kí­mél­te. Szin­tén hét­főn ve­tí­tik az Is­ten ke­zé­ben so­ro­zat A ru­bin fé­nye cí­mű epi­zód­ját, a tíz évet a Gulagon töl­tő Olofsson Placid atyá­ról (23.40, Du­na Tv; vagy kedd, 9.55, Du­na World), il­let­ve a Ve­zér Fe­renc pá­los szer­ze­tes vér­ta­nú­sá­gá­ról szó­ló fil­met (10.45, Du­na Tv; 14.55, Du­na World). A Du­na-del­ta kény­szer­mun­ka­tá­bo­ra­it meg­járt Mó­zes Ár­pád nyu­gal­ma­zott er­dé­lyi ma­gyar evan­gé­li­kus püs­pök vissza­em­lé­ke­zé­se­it (9.55, Du­na World) és a Jú­lia cí­mű, va­lós tör­té­ne­ten ala­pu­ló mo­nod­rá­má­ból ké­szí­tett té­vé­fil­met is az em­lék­na­pon lát­hat­juk. Ez utób­bi cím­sze­rep­lő­je a Ma­gyar­or­szá­gon ta­nult er­dé­lyi re­for­má­tus lel­kész, Visky Fe­renc fe­le­sé­ge. Fér­jét 1956 után hu­szon­két év bör­tön­re ítél­ték, őt ma­gát pe­dig hét gyer­me­ké­vel együtt ki­te­le­pí­tet­ték. A drá­mát fiuk, Visky And­rás ír­ta. (20.00, Du­na World).

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .