Éghetetlen

Susanne Bier 2007-es, A tűz mar­ta­lé­ka cí­mű film­jé­ben Jerryhez (Benicio Del Toro) csu­pán egy­va­la­ki áll iga­zán kö­zel: a ba­rát­ja, Brian (David Duchovny). El­ső rá­né­zés­re tűz és víz a két fér­fi. Míg Brian si­ke­res üz­let­em­ber, rá­adá­sul van egy szép fe­le­sé­ge, Audrey (Halle Berry) és két gyer­me­ke; ad­dig Jerry sze­gé­nyes he­lyen la­kik, egye­dül. Ugyan­is drog­füg­gő. Ba­rát­sá­gu­kat Audrey rossz szem­mel né­zi, sze­rin­te ugyan­is igen­csak egy­ol­da­lú ez a kap­cso­lat: Brian csak ad, Jerry pe­dig sem­mi­vel sem vi­szo­noz­za.
Egy nap vég­ze­tes do­log tör­té­nik. Brian meg akar aka­dá­lyoz­ni egy ve­re­ke­dést, és köz­ben le­lö­vik. Így nem­csak Audrey ma­rad egye­dül, ha­nem Jerry is. A fe­le­ség fel­ajánl­ja a ba­rát­nak: köl­töz­zön be a fel­újí­tott ga­rá­zsuk­ba.
Bier film­je nem sze­rel­mi tör­té­net. Audrey-nak és Jerrynek nem egy­más­ra, ha­nem ön­ma­guk­ra kell ta­lál­ni­uk. A nő­nek nem­csak a gyászt kell fel­dol­goz­nia, ha­nem azt is, hogy fér­je éle­té­nek volt egy olyan ol­da­la, me­lyet ő nem is­mert. Rá kel­le­ne döb­ben­nie, hogy Brian vi­lá­gá­nak Jerry is ré­sze volt. Ám ő ehe­lyett azt ve­ti a fér­fi sze­mé­re, hogy mi­ért nem in­kább ő halt meg. Vé­gül odá­ig jut, hogy ki­dob­ja az ott­ho­ná­ból. Ami­kor azon­ban ar­ról ér­te­sül, hogy Jerry új­ra dro­goz­ni kez­dett, még­is utá­na­megy, és se­gít ne­ki a gyógy­ulás­ban.
A nő Brianre em­lé­kez­ve me­sé­li, hogy ami­kor le­égett a ga­rá­zsuk és min­den hol­mi­juk oda­ve­szett, fér­je így nyug­tat­ta őt: „Ezek csak ka­ca­tok, a leg­fon­to­sabb, hogy mi itt va­gyunk egy­más­nak.” Jerry és Audrey egy­aránt meg­szen­ve­di Brian, a férj és jó ba­rát hi­á­nyát. Egy­más­sal vi­as­kod­va kény­te­le­nek meg­ta­nul­ni, hogy a lé­nyeg so­ha nem enyé­szik el, az so­ha nem le­het a tűz mar­ta­lé­ka.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .