Csereüvegek

A ko­ro­so­dó iro­da­lom­ta­nár, Josef ne­he­zen ta­lál­ja már a han­got a ka­ma­szok új ge­ne­rá­ci­ó­já­val, ám túl­sá­go­san fi­a­tal­nak és ers­nek ér­zi ma­gát ah­hoz, hogy nyug­díj­ba vo­nul­jon. El­ször bi­cik­lis fu­tár­ként pró­bál el­he­lyez­ked­ni, de nem tud­ja tar­ta­ni a tem­pót, és még a lá­bát is el­tö­ri. Mi­u­tán fel­épül, egy élel­mi­szer­bolt üveg­vis­­sza­vál­tó-pult­já­nál vál­lal mun­kát, ahol lesz a bolt tisz­te­let­be­li r­an­gya­la és pszi­cho­ló­gu­sa. Tá­gabb kör­nye­ze­té­ben nagy rend­te­rem­t, de sa­ját csa­lád­tag­ja­i­val már nem megy olyan kön­­nyen a kö­zös hang meg­ta­lá­lá­sa. A sze­ret­he­t és ked­ves fi­gu­rák hét­köz­na­pi gond­ja­ik kö­ze­pet­te sem nél­kü­lö­zik az em­ber­sé­get és a ha­mi­sít­ha­tat­lan, iga­zi cseh hu­mort. Jan Sverák film­je ha­tal­mas kö­zön­ség­si­kert ara­tott, és több dí­jat is ho­zott a ren­de­z­nek. A tör­té­net szép­sé­gé­hez tar­to­zik, hogy a f­sze­re­pet a ren­de­z édes­ap­ja, Zdenek Sverák játs­­sza.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .