Ame­ri­kai film­drá­ma (1993)   A tör­té­net ere­de­ti cí­me a nagy­ne­vű író­val va­ló bir­k ...
Ma­gyar do­ku­men­tum­film   Idén ja­nu­ár 12-én volt het­ven esz­ten­de­je, hogy a Vö­rös Ha ...
Ame­ri­kai do­ku­men­tum­film (2008)   Palden Gyatso gyer­mek­ko­ra óta ti­be­ti budd­his­ta ...
Ope­ra   Ha meg­néz­nénk, me­lyek a ze­ne­iro­da­lom leg­spi­ri­tu­á­li­sabb al­ko­tá­sai, ak ...
Ame­ri­kai—né­met film­sza­tí­ra (2006)   „Mind­egy, hogy mit kö­vet­tél el, ha van egy jó üg ...
Olasz—spanyol—NSZK wes­tern (1966) • Van, aki szá­má­ra a há­bo­rú fér­fi­as küz­del­met, má­sok­nak ...
Az Alekszandr Nyevszkij-kantáta (alt­szó­ló­ra, vegyeskarra és ze­ne­kar­ra) ere­de­ti­leg kí­sé­rő­ ...
Tö­rök—né­met film­drá­ma (2006)   Adott egy tö­rök kis­em­ber, az egy­ügyű Muharrem (Erkan C ...
180 / 379Első...60120...179180181...240300360...Utolsó