Hí­res ze­ne­szer­zők nyo­má­ban Fran­cia is­me­ret­ter­jesz­tő so­ro­zat (2009)   A Toscát ...
Fran­cia kri­mi (1985)   A fran­cia bűn­ügyi tör­té­ne­tek ked­ve­lői jól is­me­rik a nagy­sz ...
Ma­gyar film­so­ro­zat (1973)   Jog­gal érez­zük meg­alá­zó­nak, ha csu­pán rész­vét­ből vagy ...
Uni­ver­zum Oszt­rák is­me­ret­ter­jesz­tő so­ro­zat (2006)   Volt idő, ami­kor er­dész sze­ ...
Sváj­ci kon­cert­film   Eu­ró­pa egyik leg­na­gyobb víz­tük­re, a Gen­fi-tó part­ján fek­szik ...
A Mis­kol­ci Nem­ze­ti Szín­ház elő­adá­sa a Thália Szín­ház­ban     Irgács kép­ze­let­ ...
Szá­zad­for­dí­tó ma­gya­rok Ma­gyar is­me­ret­ter­jesz­tő so­ro­zat (1999)   „Ön­arc­ké­pe­ ...
A Nyol­cak és a bé­csi sze­ces­­szió   A ma­gyar mű­vé­szet­tör­té­net-írás egyik nagy tar­to ...
120 / 353Első...60...119120121...180240300...Utolsó