Vannak még nagy, sorsbeteljesítő találkozások. Ahogyan Jesse és Celine egymás mellé ülve szóba elegy ...
Mind formai, mind tartalmi szempontból újat hozott a magyar filmművészetben Jeles András első filmje ...
  Bán János az írástudók kötelességéről Különösebb felhajtás, hírverés vagy reklám nélkül let ...
A transz­cen­den­cia igen rit­kán van je­len a mai fil­mek­ben. S ha igen, csak el­rejt­ve, ne­hogy ...
Álom a vár alatt „Is­ten él­tes­sen / Pé­ter, Pál/ nem­zet­sé­ges két vi­rág­szál..." – éne­kel­tük ...
Ki­ál­lí­tás Ka­pos­vá­ron, tár­lat­ve­ze­tés a várdai kú­ri­á­ban Mű­vé­sze­té­vel már éle­té­ben ...
Ün­ne­pi be­szél­ge­tés Tóth End­re ré­gész-tör­té­nés­­szel A Ró­mai Bi­ro­da­lom vég­nap­ja­i­tól ...
1935 és 2011 – két ér­té­kes és tar­tal­mas Stu­art Má­ria-élet­rajz meg­je­le­né­sé­nek éve, s köz­ ...
120 / 368Első...60...119120121...180240300360...Utolsó